Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy - Pragi-Północ w Warszawie
Paweł Przygódzki


Dokumenty do pobrania

Wnioski podstawowe

Wniosek o egzekucję świadczeń pieniężnych

Wniosek o egzekucję świadczeń alimentacyjnych

Wniosek o zawieszenie postępowania

Wniosek o umorzenie postępowania

Wniosek o dokonanie zabezpieczenia

Eksmisja

Wniosek o wszczęcie egzekucji w celu opróżnienia lokalu mieszkalnego oraz egzekucji świadczenia pieniężnego

Wniosek o umorzenie postępowania

Przepisy:

Kodeks postępowania cywilnego
Ustawa o komornikach sądowych
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia brzmienia klauzuli wykonalności

W celu założenia sprawy u komornika należy wypełnić wniosek egzekucyjny i złożyć go wraz z oryginałem tytułu wykonawczego w kancelarii komornika, bądź przesłać listem poleconym. We wniosku, oprócz danych podstawowych należy podać wszelkie inne znane informacje na temat dłużnika, które mogą pomóc w prowadzeniu egzekucji należności (np. NIP, PESEL, REGON, czy prowadzi działalność gospodarczą i pod jaką nazwą, miejsce pracy, czy pobiera emeryturę lub rentę, rachunki bankowe, czy posiada samochody lub inne wartościowe ruchomości itp).

W części wniosku dotyczącym sposobów egzekucji zalecane jest wskazanie, oprócz egzekucji ze znanego majątku dłużnika, również innych sposobów, gdyż pozwoli to na ich zastosowanie w przypadku ustalenia takiej możliwości.

W przypadku gdy wierzyciel nie dysponuję informacjami o majątku dłużnika, stosownie do art 791^1 kpc może zlecić komornikowi poszukiwanie majątku. Koszt poszukiwań jako celowy koszt egzekucji w rozumieniu art 770 kpc obciąża dłużnika.